EUNIS-SK

Vitajte na web stránke združenia

EUNIS Slovensko (EUNIS-SK) je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre vysoké školy v Slovenskej republike platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu pri zabezpečení kvalitných informačných systémov a pri riešení problémov v oblasti využívania informačných technológií na podporu pedagogických, vedeckovýskumných a riadiacich procesov. Združenie vzniklo v roku 1997 na základe stanoviska účastníkov konferencie UNINFOS ’96, ktorí podporili vytvorenie národnej organizácie EUNIS Slovensko.

Cieľom združenia EUNIS Slovensko je aj spolupráca s inými národnými a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa oblasťou používania informačných technológií vo vysokoškolských inštitúciách, predovšetkým s Európskou organizáciou pre univerzitné informačné systémy EUNIS, ktorej je združenie členom. Združenie má úzke vzťahy s partnerským združením EUNIS-CZ pôsobiacim v Čechách.