Organizačná štruktúra

Valné zhromaždenie

VALNÉ ZHROMAŽDENIE je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho riadni individuálni členovia a delegovaní zástupcovia riadnych kolektívnych a pridružených členov združenia. Riadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva prezident združenia a to minimálne raz za 12 mesiacov. Mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva prezident združenia, ak ho o to požiada aspoň 1/3 z celkového počtu riadnych a pridružených členov, alebo ak ho o to požiada aspoň 1/3 členov výkonného výboru. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých podstatných náležitostiach združenia. Do jeho právomocí patrí najmä prijímanie správy o činnosti združenia, schvaľovanie zmien stanov, schvaľovanie výšky členských príspevkov na kalendárny rok, prerokovanie správy o hospodárení a schvaľovanie návrhu rozpočtu predložených Výkonným výborom. Do právomocí Valného zhromaždenia patrí aj rozhodnutie o zániku združenia. Na zasadaní Valného zhromaždenia združenia majú riadni individuálni členovia 1 hlas, riadni kolektívni členovia dva hlasy. V prípade, že na zasadaní sú prítomní dvaja delegovaní zástupcovia riadneho kolektívneho člena, každý z nich má jeden hlas. Ak je prítomný len jeden zástupca, má dva hlasy. Pridružení členovia majú na zasadaní Valného zhromaždenia 1 hlas. Pokiaľ je fyzická osoba riadnym individuálnym členom a zároveň aj delegovaným zástupcom riadneho kolektívneho alebo pridruženého člena, pri hlasovaní sa jeho hlasy za jednotlivé druhy členstva sčítavajú. Zúčastňovať sa na zasadaní Valného zhromaždenia majú právo aj podporujúci členovia združenia. Nemajú však hlasovacie právo. Zasadanie Valného zhromaždenia je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní aspoň polovica z celkového počtu riadnych a pridružených členov. Návrhy a uznesenia sú prijaté, ak získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných účastníkov s výnimkou rozhodnutí o zmenách stanov a o zániku združenia, na ktoré je potrebné získať súhlas aspoň 2/3 hlasov prítomných členov, nie však menej ako polovicu hlasov všetkých členov.

Výkonný výbor

VÝKONNÝ VÝBOR je najvyšším riadiacim a rozhodovacim orgánom v období medzi dvoma zasadaniami Valného zhromaždenia. Každý riadny kolektívny člen má právo delegovať do Výkonného výboru jedného svojho zástupcu. Pokiaľ počet členov takto vytvoreného výkonného výboru je menší ako 7, alebo klesne pod 7, dopĺní sa na 7 z riadnych individuálnych členov voľbou na zasadaní Valného zhromaždenia. Funkčné obdobie takto zvolených riadnych individuálnych členov Výkonného výboru je 3-ročné a to aj v prípade, ak sa počet členov Výkonného výboru medzičasom doplní delegovaním zástupcov nových riadnych kolektívnych členov. Výkonný výbor predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti, správu o hospodárení, návrhy na zmenu stanov a zmenu výšky členských príspevkov a návrh rozpočtu. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však dvakrát do roka.

PREZIDENT ZDRUŽENIA – je volený Výkonným výborom z členov Výkonného výboru na dobu troch rokov. Prezident zvoláva a vedie zasadania Výkonného výboru a Valného zhromaždenia. Reprezentuje združenie smerom k orgánom štátnej správy a smerom k medzinárodným organizáciám. Prezident združenia je čestná funkcia, za jej výkon neprináleží odmena.

VICEPREZIDENT ZDRUŽENIA – je volený výkonným výborom z členov výkonného výboru na dobu troch rokov. Viceprezident zastupuje počas neprítomnosti na zasadaní Valného zhromaždenia a na zasadnutiach Výkonného výboru prezidenta a vykonáva na základe poverenia prezidentom iné činnosti spojené s riadením činnosti združenia. Viceprezident združenia je čestná funkcia, za jej výkon neprináleží odmena. Vychádzajúc zo stanov organizácie EUNIS združenie deleguje ako svojich zástupcov vo Výkonnom výbore tejto organizácie svojho prezidenta a viceprezidenta.

Predsedníctvo

PREDSEDNÍCTVO ZDRUŽENIA je zložené z prezidenta, viceprezidenta, ďalších
troch členov a Výkonného výboru. Člen Výkonného výboru je do
Predsedníctva volený Výkonným výborom po uskutočnení volieb prezidenta a
viceprezidenta združenia. Predsedníctvo zasadá podľa potreby, spravidla 3-krát do roka.
Rieši problémy súvisiace s činnosťou združenia medzi jednotlivými zasadnutiami
Výkonného výboru.

Ing. Vladimír Pisarský

prezident združenia

Ing. Jozef Koricina

viceprezident

doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.

člen

Ing. Pavel Beňo, Ph.D.

člen

Ing. Jozef Siláči

člen

Dozorná rada

DOZORNÁ RADA dozerá na výkon pôsobnosti Výkonného výboru a činnosť združenia. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené a v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi Valného zhromaždenia.

Dozornú radu tvoria aspoň 3 členovia volení spomedzi riadnych individuálnych členov a zástupcov delegovaných riadnymi kolektívnymi a pridruženými členmi na zasadaní Valného zhromaždenia v tajnom hlasovaní na dobu troch rokov. Členovia Dozornej rady nesmú byť členmi Výkonného výboru. Dozorná rada si zo svojho stredu volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Výkonného výboru s hlasom poradným.

Zo zasadaní Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda Dozornej rady. Za výkon činnosti člena Dozornej rady neprináleží žiadna odmena.

Doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. (ŽU v Žiline)

predsedníčka

Ing. Ján Petrík (UK v Bratislave)

člen

Ing. Marta Dupkalová (TU v Košiciach)

člen

Členovia (2013 – 2016)