Združenie EUNIS-SK oslávilo 25. výročie svojho vzniku

Na druhom ročníku konferencie UNINFOS na SPU v Nitre v roku 1996 bol vytvorený prípravný výbor, ktorý začal pracovať na vzniku národnej organizácie EUNIS Slovensko (EUNIS-SK) ako občianskeho združenia. Na ďalšej konferencii UNINFOS v novembri 1997 v Košiciach na Technickej univerzite bolo zakladajúce Valné zhromaždenie združenia EUNIS Slovensko. V roku 2022 organizácia EUNIS-SK sa stala 25 ročnou. Jej  25. výročie sme si pripomenuli 15. 6. 2023 na 29. ročníku konferencie UNINFOS na slávnostnom Valnom zhromaždení.

Po otvorení slávnostného Valného zhromaždenia prezidentom združenia Ing. Vladimírom Pisarským a príhovoroch zaslúžilých členov združenia, a to zakladajúcim členom a prvým viceprezidentom združenia Ing. Jánom Šandrejom, dlhoročným členom Výkonného výboru združenia RNDr. Jánom Valkom a dlhoročnej prezidentky združenia RNDr. Dariny Tothovej, PhD. sa účastníci Valného zhromaždenia obohatili pekným kultúrnym zážitkom, a to kultúrnym programom vysokoškolského sláčikového orchestra Prešovskej university v Prešove – Camerata Academica.

Pred odovzdávaním ocenení minútou ticha si prítomní uctili pamiatku svojich kolegov – bývalých aktívnych zástupcov vysokých škôl, ktorí opustili svojich kolegov za roky od osláv 20. výročia združenia, a to: Ing. Jána Kolesára (UMB), Ing. Bohuslava Martišku, CSc. (UMB), Ing. Jozefa Kšiňana (UCM) a prof. Ing. Karola Matiaška, PhD. (ŽU).

Ocenenia za prínos v oblasti rozvoja informačných technológií na vysokých školách boli odovzdané z rúk prezidenta EUNIS-SK Ing. Vladimíra Pisarského a viceprezidenta Ing. Jozefa Koricinu nasledovným zamestnancom a zaslúžilým zamestnancom členských vysokých škôl v EUNIS-SK a spolupracujúcim osobám, resp. zástupcom spolupracujúcich organizácií.

Ocenení boli nasledovní účastníci (nezúčastneným budú ceny odovzdané dodatočne):

In memoriam:

Ing. Ján Kolesár, vedúci Centra informatiky UMB v BB v r. 1993-2001, zaoberal sa zvyšovaním dostupnosti internetu študentom na všetkých fakultách UMB (ešte v časoch, keď nebola optika k dispozícii), aktívna účasť na projektoch, zabezpečovanie technickej prevádzky počítačov a serverov, dlhé roky sa zaoberal komplexným riešením správy triedy na prípravu, vyučovanie a hodnotenie (NetOp).

1997-2004 – zastupoval UMB v BB. Zomrel v roku 2016.

Ing. Bohuslavov Martiško, CSc., mal titul Univerzitný ambasádor SAP, bol pri založení projektu SOFIA na slovenských verejných vysokých školách, navrhol a s podporou Ministerstva školstva zrealizoval projekt SOFIA_EDU, riadenie procesov v reálnom čase a masívne využitie mobilných technológií.

1997-2007 – zastupoval UMB v BB v EUNIS-SK. Zomrel v roku 2019.

Ing. Jozef Kšiňan, bol zodpovednou osobou za študentské preukazy a prístup do AIS na UCM v Trnave. Bol dlhé roky členom Výkonného výboru združenia a 3 funkčné obdobia členom Predsedníctva združenia. Darca krvi, aktívny basketbalista.

2004-2021 – zastupoval UCM v Trnave v EUNIS-SK. Zomrel v roku 2021.

Prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., bývalý dekan Fakulty riadenia a informatiky, prorektor Žilinskej univerzity v Žiline pre informačné systémy. Patril medzi uznávaných odborníkov v odbore informatika na Slovensku i v Českej republike.

Od roku 1997 zastupoval Žilinskú univerzitu v Žiline v združení EUNIS-SK, bol členom Výkonného výboru združenia a členom Predsedníctva združenia. Zomrel v roku 2023.

Ceny budu odovzdané rodinným príslušníkom menovaných dodatočne súčasnými zástupcami ich materských vysokých škôl. Česť ich pamiatke.

Z príležitosti 25. výročia združenia EUNIS-SK za prínos v oblasti rozvoja informačných technológií  na vysokých školách nasledovným zúčastneným (v zátvorke je uvedené posledné pôsobenie v akademickej sfére, ocenení účastníci boli rozdelení do niekoľkých skupín a ceny im boli udeľované v abecednom poradí):

Hostia, ocenenie dlhoročnej spolupráce:

Ing. Ľubica Kosková – MŠVVŠ SR, za spoluprácu v rámci Portálu VŠ a spoluprácu so združením

RNDr. Josef Milota – predseda Výkonného výboru EUNIS-CZ, za dlhoročnú spoluprácu s EUNIS-SK

Ing. Michal Sláma – člen Predsedníctva EUNIS-CZ, za dlhoročnú spoluprácu s EUNIS-SK

Zakladajúci členovia združenia a dlhoroční aktívni členovia združenia:

doc. Ing. Ján Genči, PhD. – dlhoročný zástupca TUKE vo Výkonnom výbore EUNIS-SK (1998-2011), aktívny účastník rôznych seminárov a konferencií

Ing. Anna Hnilicová – dlhoročná aktívna členka združenia (1997-2004), vždy ochotná pomôcť pri organizovaní aktivít združenia

prof. Ing Pavol Horváth, PhD. – dlhoročný aktívny zástupca STU vo Výkonnom výbore EUNIS-SK (1999 – doteraz), aktívny účastník konferencií

Ing. Jozef Jantošovič dlhoročný aktívny zástupca UPJŠ (2010 – doteraz)

Ing. Jozef Koricina dlhoročný aktívny zástupca TrUNI vo Výkonnom výbore (2002 – doteraz), člen Predsedníctva EUNIS-SK, dlhoročný viceprezident združenia

doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. dlhoročná zaslúžilá predsedníčka Dozornej rady EUNIS-SK (v EUNIS-SK od 1997 – doteraz, predsedníčka od 2000)

doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. zakladajúci člen združenia (UK), prvý prezident združenia (1997-2007), ktorý sa zaslúžil za etablovanie združenia v európskom EUNIS. Podieľal sa na zabezpečení strategického rozvoja IKT na slovenských VŠ formou rozvojových projektov.

pplk. Ing. Igor Pavlovič, PhD. – dlhoročný aktívny a spolupracujúci zástupca APZ pri aktivitách EUNIS-SK

Ing. Ján Petrík – dlhoročný aktívny člen združenia, člen pracovných skupín združenia

Ing. Vladimír Pisarský – dlhoročný aktívny zástupca Prešovskej univerzity v združení (1997 – doteraz), dlhoročný člen VV a Predsedníctva, aktuálne prezident EUNIS-SK

Ing. Alojz Putala – dlhoročný spolupracovník združenia, člen VZ (1997-2002), presadzoval najmä štandardy na vysokých školách, člen pracovných skupín združenia

Ing. Jozef Siláči – dlhoročný aktívny zástupca UMB v združení (2015 – doteraz), člen VV, Predsedníctva, zabezpečuje prevádzku safeID

RNDr. Daniela Šafaříková bývalá zástupkyňa STU v združení (1997-2001), dlhoročná aktívna spolupráca a podpora aktivít EUNIS-SK

Ing. Ján Šandrej – zakladateľ EUNIS-SK, 1. viceprezident (1997-2001), účastník mnohých aktivít aj po ukončení pôsobenia na VŠ

Ing. Mária Škulecová – dlhoročná hospodárka združenia EUNIS-SK (2007-2020), aktívna pomoc pri organizácii mnohých podujatí

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc. – dlhoročný aktívny zástupca TUKE v združení (1998-2019), dlhoročný člen VV a Predsedníctva, spoluorganizátor rôznych podujatí

Ing. Milan Tabak – dlhoročná aktívna spolupráca (1997-2020), člen VV,  člen pracovných skupín združenia

RNDr. Darina Tóthová, PhD. – dlhoročná zástupkyňa SPU v združení (1997-doteraz), najdlhšie pôsobiaca prezidentka EUNIS-SK (2007-2020), obetavá práca pre združenie

prof. Ing Milan Turčáni, CSc. – dlhoročná aktívna spolupráca a podpora aktivít EUNIS-SK, dlhoročný garant a organizátor konferencie DIVAI

RNDr. Ján Valka, CSc. – dlhoročný aktívny zástupca TUZVO v združení (1997-2003), dlhoročný bývalý aktívny člen VV, spoluorganizátor rôznych podujatí

Ing. Anton Zdarilek – dlhoročný aktívny zástupca EU v združení (1997-2013), člen VV a Predsedníctva, bývalý viceprezident združenia (2007-2013), organizátor viacerých pracovných seminárov

Súčasní aktívni členovia združenia:

Ing. Peter Franko – dlhoročný zástupca TnUNI vo Výkonnom výbore EUNIS-SK (2015 – doteraz)

Ing. Ľuboš Határ – člen Valného zhromaždenia združenia za SPU v Nitre (2020-doteraz),aktívna spolupráca na návrhu merania licencií MS Office365

doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. – zástupca TUKE vo Výkonnom výbore EUNIS-SK (2011– doteraz), aktívny člen Predsedníctva EUNIS-SK

RNDr. Július Jenis, PhD. – dlhoročný zástupca UKF vo Výkonnom výbore EUNIS-SK (2007 – doteraz)

Mgr. Péter Zakar – zástupca UJS vo Výkonnom výbore EUNIS-SK, aktívna spolupráca a podpora aktivít EUNIS-SK

Podporujúcim členom za aktívnu činnosť v oblasti IKT na vysokých školách:

Ing. Martin Fábry – aktívny zástupca podporujúceho člena EUNIS-SK (TransData)

Marcela Havrilová – aktívna organizátorka seminárov a zástupkyňa podporujúceho člena EUNIS-SK (Microsoft)

Za niekoľkonásobnú propagáciu EUNIS-SK doma i v zahraničí a podporu aktivít združenia:

Mgr. Beáta Bellerová PhD. – riaditeľka SlPK SPU v Nitre, dlhoročná spolupráca so združením, prezentácia EUNIS-SK na zahraničných konferenciách        

Ing. Pavol Beňo, Ph.D.  – niekoľkoročná aktivita na seminároch a konferenciách propagujúcich EUNIS-SK, zástupca UK v združení (2022 – doteraz), člen VV združenia EUNIS-SK

Ing. Juraj Fabuš, PhD. – niekoľkoročná aktivita na seminároch a konferenciách propagujúcich EUNIS-SK, práca v pracovných skupinách združenia, gestorovanie niekoľkých projektov, na ktorých sa podieľal EUNIS-SK 

Ing. Rudolf Kaniansky – dlhoročná aktívna spolupráca a podpora aktivít EUNIS-SK

Ing. Róbert Orenič – dlhoročná práca v pracovnej skupine Preukazy

Mgr. M.A. Katarína Pišutová, EdD. – dlhoročná aktívna spolupráca s EUNIS-SK v oblasti e-vzdelávania, propagácia združenia na konferenciách

Ing. Róbert Polyácsko LL.M. – dlhoročná aktívna spolupráca a podpora aktivít EUNIS-SK

prof. Ing. Veronika Stoffová CSc. – aktívna spolupráca s EUNIS-SK v oblasti e-vzdelávania, propagácia združenia na konferenciách

Za aktívnu činnosť v oblasti IKT na vysokých školách:

prof. Ing Jana Burgerová, PhD. – dlhoročná aktívna spolupráca a podpora aktivít EUNIS-SK

prof. PaedDr. Ivana  Cimermanová, PhD. – aktívna spolupráca na propagácii e-learningu

Ing. Peter  Haľko – riaditeľ Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove, dlhoročná aktívna spolupráca a podpora aktivít EUNIS-SK

Mgr. Peter Kopáč – bývalý prezident združenia EUNIS-SK (2020-2021) a zástupca UK vo VV

prof. Ing Emil Kršák, PhD. – aktívna spolupráca s EUNIS-SK, zabezpečenie niekoľkých online hlasovaní orgánov EUNIS-SK

Bc. Martin Miklík – aktívna spolupráca s EUNIS-SK, dlhoročný člen pracovnej skupiny SAP-SOFIA

Ceny – ručne vytvorená keramika – sú autorským dielom p. Anny Modelskej a jej dcéry p. Drahomíry Matuškovej z Dolného Kubína.