Stretnutie s predstaviteľmi exekutívy SR

23.1.2019 o 13.30 sa konalo stretnutie s Ing. Jaroslavom Kmeťom, generálnym riaditeľom sekcie informačných technológií verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

a Mgr. Martinom Horňákom, riaditeľom Odboru koncepcie a rozvoja informačných systémov, Sekcia informatiky

k nasledovným témam:

  • Možnosti využitia dopytovo orientovaných projektov.
  • Prepojenie portálu VŠ s ÚPVS.
  • Možnosti pripojenia VŠ k systémom dostupným na ÚPVS
  • Spoločný seminár EUNIS-SK a ÚPVII
  • Spolupráca EUNIS-SK a ÚPVII

Zápis zo stretnutia