Rokovanie orgánov združenia EUNIS-SK – Výkonný výbor

Pozývame Vás na rokovanie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK

Program rokovania Výkonného výboru združenia EUNIS-SK

  1. Otvorenie.
  2. Voľba pracovných komisií (volebná komisia, mandátová komisia)
  3. Správa o činnosti združenia EUNIS Slovensko od posledného zasadnutia jeho Valného zhromaždenia.
  4. Správa o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za obdobie od posledného zasadnutia jeho Valného zhromaždenia.
  5. Voľba prezidenta a viceprezidenta združenia, členov Predsedníctva združenia

Príhovor prezidenta združenia
Návrhy na kandidátov, predstavenie kandidátov – volebná komisia
Voľby
Správa Volebnej komisie

6. Príprava Valného zhromaždenia združenia EUNIS-SK
7. Návrh na zloženie pracovných komisií.
8. Výhľadový plán združenia na rok 2021.
9. Návrh plánu rozpočtu (hlavných výdavkov) na rok 2021.
10. Návrhy na zmenu Stanov združenia.
11. Priebeh prvého dňa a stav príprav ďalších dní konferencie UNINFOS 2020.
12. Návrh na miesto konania konferencie UNINFOS 2021.
13. Rôzne
14. Záver