Rokovanie orgánov združenia EUNIS-SK – Valné zhromaždenie

Na základe rokovania Predsedníctva združenia EUNIS-SK zo dňa 19.11.2020 Vás pozývam na zasadnutie Valného zhromaždenia EUNIS-SK, ktoré sa uskutoční 3. 12. 2020 (vo štvrtok) o 16:00 h v prostredí MS Teams. 
 
Program zasadnutia:
 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií.
 3. Správa Volebnej komisie o priebehu volieb do orgánov združenia.
 4. Správa o činnosti združenia EUNIS Slovensko od posledného zasadnutia jeho Valného zhromaždenia.
 5. Správa Dozornej rady o kontrole hospodárenia združenia
 6. Správa o hospodárení združenia EUNIS Slovensko za obdobie od posledného zasadnutia jeho Valného zhromaždenia.
 7. Výhľadový plán združenia na rok 2021.
 8. Návrh plánu rozpočtu (hlavných výdavkov) na rok 2021.
 9. Návrh na zmenu Stanov združenia.
 10. Informácie o priebehu konferencie UNINFOS 2020.
 11. Rôzne.
 12. Diskusia.
 13. Návrh uznesení.
 14. Záver.

 
RNDr. Darina Tóthová, PhD.
prezidentka združenia EUNIS Slovensko