Nové Predsedníctvo EUNIS-SK a Dozorná rada

Na zasadnutí Výkonného výboru združenia EUNIS-SK 6. 11. 2019 bolo zvolené nové Predsedníctvo združenia v zložení:

RNDr. Darina Tothová, PhD. (SPU v Nitre), prezidentka

Mgr. Peter Kopáč (UK v Bratislave), viceprezident

Ing. Jozef Koricina (TRUNI v Trnave), člen

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. (ŽU v Žiline), člen

Ing. Jozef Siláči (UMB v Banskej Bystrici), člen

Na zasadnutí Valného zhromaždenia  združenia EUNIS-SK 7. 11. 2019 bola zvolená nová Dozorná rada v zložení:

Doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. (ŽU v Žiline), predsedníčka

Ing. Ján Petrík (UK v Bratislave), člen

Ing. Martin Chovanec (TU v Košiciach), člen