Koncepcia informatizácie rezortu školstva – pripomienkovanie materiálu

26. mája boli po ukončení krátkeho pripomienkovacieho konania zaslané na sekciu informatiky MŠVVaŠ pripomienky ku Koncepcii informatizácie rezortu školstva za združenie EUNIS-SK.
 

Materiál na pripomienkovanie bol zaslaný členom Výkonného výboru združenia EUNIS-SK.

Pripomienky zaslali (uvedené v poradí doručenia pripomienok):
Ing. Juraj Fabuš, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
RNDr. Darina Tothová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ing. Daniela Ukropová, Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Jozef Jantošovič, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Jozef Koricina, Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Peter Miazdra, Univerzita Komenského v Bratislave