Dozorná rada

Doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. (ŽU v Žiline), predsedníčka

Ing. Ján Petrík (UK v Bratislave), člen

Ing. Martin Chovanec (TU v Košiciach), člen