Centrum vedecko-technických informácií SR pripravuje obstaranie a prevádzkovanie aplikačných systémov a nástrojov vo forme SaaS

Centrum vedecko-technických informácií SR pripravuje obstaranie a prevádzkovanie aplikačných systémov a nástrojov vo forme SaaS (Software as a Service – softvér ako služba) pre bezplatné poskytovanie študentom a zamestnancom vysokých škôl s cieľom podpory vedy a výskumu na Slovensku. Nákup bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom národného projektu „Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV II)“, ktorý CVTI SR implementuje.

V súčasnosti na výkonnej hardvérovej infraštruktúre Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV) prevádzkuje a poskytuje CVTI SR napríklad tieto aplikačné systémy:

MATLAB              vedecko-technické výpočty a simulácie,
COMSOL             fyzikálne simulácie metódou konečných prvkov,
SAS                    spracovanie dát a štatistické analýzy.

Všetky aplikačné systémy sú prístupné pre bezplatné využívanie registrovaným a oprávneným používateľom prostredníctvom Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ISS CVTI SR). V DC VaV práve prebieha modernizácia infraštruktúry, pričom je už teraz obohatená napr. o HPC (High-Performance Computing) klaster a riešenie pre Big Data.

Navrhnite, prosím, aplikačné systémy a nástroje, ktoré by boli pre Vašu inštitúciu prínosné pri realizácii výskumno-vývojových činností. Vzhľadom na to, že CVTI SR disponuje len limitovanými  prostriedkami pre nákup aplikačných systémov za účelom podpory vedy a výskumu na Slovensku z prostriedkov EÚ, bude sa CVTI SR snažiť obstarať aplikácie využiteľné čo najširším okruhom výskumníkov.

V rámci špecifikácie Vami požadovaných systémov prosíme uviesť nasledovné údaje: Názov systému; prípadné webové adresy s informáciami o danom systéme; odhadovaný počet potenciálnych registrovaných používateľov z Vašej inštitúcie; odhadovaný počet súčasne pracujúcich používateľov z Vašej inštitúcie na cloude CVTI SR, t.j. počet používateľov pracujúcich s daným aplikačným systémom v rovnakom čase.

Pozadovane informacie prosime zaslat na adresu eunis-seminare@eunis.sk do 14.9.2018. Prispejete tak k podpore rozvoja vedy a výskumu na Slovensku prostredníctvom širšieho využívania výpočtových aplikačných systémov.